POSTGRADUATE STUDENTS AND POSTDOCS

         PhD students: Degang ZHAO (2006-2010, first job after PhD: Assistant Professor at Huazhong University of Science and Technology, now Associate Professor), Shuyang DAI (2009-2013, first job after PhD: Postdoctoral Researcher at University of Pennsylvania, now Professor at Wuhan University), Yejun GU (2012-2016, first job after PhD: Postdoctoral Fellow at Johns Hopkins University, now Scientist at Institute of High Performance Computing, Singapore), Tao LUO (2012-2017, first job after PhD: Golomb Visiting Assistant Professor at Purdue University, now Associate Professor at Shanghai Jiao Tong University), Xiaohua NIU (2013-2017, first job after PhD: Assistant Professor at Jimei University, now Associate Professor at Xiamen University of Technology), Luchan ZHANG (2014-2017, first job after PhD: Postdoctoral Research Fellow at National University of Singapore, now Assistant Professor at Shenzhen University), Xiaoxue QIN (2016-2020, first job after PhD: Postdoctoral Fellow at HKUST, now Assistant Professor at Shanghai University), Tianpeng JIANG (2017-2021, now Researcher at Huawei Tech Co Ltd), Yuan LAN (2018 - 2023, now Researcher at Huawei Hong Kong Research Center), Ganghua FAN (2019 - 2023,  now Researcher at Huawei Hong Kong Research Center), Yue WU (2019 - 2023, now Postdoctoral Fellow at HKUST), Yanghong YANG (2019 -2023, now Postdoc at Penn State University), Qicheng WANG (2019 - ), Xiaowen Fu (2020 - ), Chutian Huang (2020 - ), Chuqi Chen (2021 - ), Yaxin Feng (2021 - ), Tiankai Hu (2021 - ), Tianyu Jin (2021 - ), Jialin Zeng (2021 - ), Xunpeng Huang (2021- ), Yonglin Liu (2022 - ), Bingxin Wang (2022 - ), Ningyu Yan (2022 - ), Daorong Cui (2023- ), Jiayi He (2023 -), Yuntong Huang (2023 - ), Meng Li (2023 -), Kaibo Wang (2023 - ).

 

         MPhil students: Jian YE (2005-2007), Haoyun XU (2007-2009), Hiroki Tanaka (2020 - 2022).

 

         Postdocs: Hanquan WANG (2006-2007, now Professor at Yunnan University of Finance and Economics), Congming JIN (2007-2009, now Associate Professor at Zhejiang Sci-Tech University), Xiaohong ZHU (2007-2010, now Associate Professor at Jinan University), Aiyu ZHU (2009-2010, now Associate Professor at Institute of Geophysics, China), Yichao ZHU (2012-2016, now Professor at Dalian University of Technology), Yuan GAO (2017-2018, first job after HKUST: William W. Elliott Assistant Research Professor, now Assistant Professor at Purdue University), Chaozhen WEI (2017-2019, first job after HKUST: Post-Doctoral Scholar at Worcester Polytechnic Institute, now Professor at University of Electronic Science and Technology of China), Lixian ZHAO (2023 - ).